มูลนิธิเพื่อแผ่นดิน ร่วมกับวัดพุทธโมกข์ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการก่อสร้าง พุทธอุทยานพระพุทธชินราช เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จากเงินบริจาค ของทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิเพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา ฝากไว้เป็น สมบัติของแผ่นดิน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่9

ความเป็นมาของมูลนิธิ เพื่อแผ่นดิน


 

1. หลักการและเหตุผล
           - สืบเนื่องมาจากในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงครองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2549 และทรงมี พระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 ทางกลุ่มผู้จัดตั้งมูลนิธิ ซึ่ง ประกอบไปด้วยกลุ่มแพทย์าชาวไทย ซึ่งมีความปรารถนาร่วมกันในการที่จะ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯมีความต้องการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปและต้องการจะมีส่วนใน การช่วยให้ ประชาชนชาวไทยเกิดความรักความสามัคคีต่อกันจึงได้มารวมตัว กันเพื่อ จัดตั้งมูลนิธิขึ้นมา เพื่อทำให้ ความปรารถนานี้สัมฤทธิ์ผล โดย ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิ และได้ ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ ในเวลาต่อมา ซึ่ง มูลนิธิได้จดทะเบียนถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน2549 โดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิเพื่อแผ่นดิน (Puea Pandin Foundation) มีเลขทะเบียนมูลนิธิ ชม 189 ที่ตั้งมูลนิธิ สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ เลขที่ 10 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

 
2. เครื่องหมายของมูลนิธิ
           ตราวงกลมพื้นน้ำเงินเข้ม อันแวดล้อมด้วยแถบวงกลมสีแดง
           - สีแดง หมายถึง เหล่าประชาชน รวมกันเป็นชาติไทย 1
           - สีน้ำเงินตรงกลางนั้น หมายถึง เหล่าประชาชนทุกคน ต่างมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
           - กลางวงกลมสีน้ำเงิน เป็นรูปใบโพธิ์ทอง และเลขเก้า เพื่อเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นดั่งร่มโพธิ์ทองนั่นเอง
           - แถบวงกลมแดง มีข้อความตัวหนังสือสีขาวว่า “คนพัฒนา ชาติพัฒนา ยอยกพระพุทธศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์” เป็นคำขวัญและนโยบายของ มูลนิธินี้ ว่าจะมุ่งบำเพ็ญประโ ยชน์ ให้เกิดกับ ประชาชน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
           - ด้านล่างวงกลมคือแถบผ้าสีขาว พร้อมชื่อมูลนิธิ นั่นคือมูลนิธิจะมุ่งทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วยธรรมทั้งปวง
3. วัตถุประสงค์มูลนิธิ
           1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
           2. เพื่อทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
           3. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
           4. สนับสนุนงานการแพทย์-สาธารณสุขในถิ่นทุรกันดาร
           5. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
           6. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
           7. เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็น กลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สิน แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
เข้าสู่ระบบ
  Username :
 
  Password :
 
 
  สมัครสมาชิก


   
     : วันพระ วันหยุดเทศกาล
  วันสำคัญ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 
: มีกิจกรรมของทางมูลนิธิฯ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  ผู้ใช้งานขณะนี้ 0
  ผู้เข้าชมวันนี้ 1
  ผู้เข้าชมเมื่อวาน 2
  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 37
  ผู้เข้าชมเดือนก่อน 29
  ผู้เข้าชมทั้งหมด 52860